Poistné udalosti a zmeny

Nahlásenie zmeny

Zmeny na individuálnej poistnej zmluve je potrebné nahlasovať písomne na kontaktnú adresu:

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.
Bottova 2A
811 09 Bratislava

Nahlásenie poistnej udalosti


 

Pre nahlásenie škodovej udalosti je potrebné vyplniť príslušné tlačivo „Oznámenie škodovej udalosti“, vyplnené tlačivo s požadovanými dokladmi na ňom uvedenými nám prosím zašlite elektronicky emailom na cardifslovakia@cardif.com.

Kontaktná adresa poisťovne:

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s.
Bottova 2A
811 09 Bratislava

Email: cardifslovakia@cardif.com

Telefón: 02/58 24 00 11, voľba č.1

Oznámenie škodovej udalosti