Preskoč na obsah

Praktické informácie

Pripravili sme súhrn informácii od uzatvorenia poistenia až po nahlásenie poistnej udalosti.

Postup riešenia sťažností

Postup riešenia sťažností

Vymedzenie pojmov

Sťažovateľ - fyzická alebo právnická osoba, o ktorej sa predpokladá, že je oprávnená na to, aby poisťovňa posúdila jej sťažnosť, a ktorá už sťažnosť podala

Sťažnosť - vyjadrenie nespokojnosti, ktoré adresuje poisťovni sťažovateľ v súvislosti s poistnou zmluvou alebo službami poskytnutými tejto osobe.

Spôsob podania sťažnosti

Sťažnosť možno podať:

a)  písomne - listom na adresu: BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

b)  e-mailom na adresu: cardifslovakia@cardif.com, alebo vyplnením online formulára na internetovej stránke poisťovne www.bnpparibascardif.sk

c) telefonicky na telefónne číslo: + 421 2 5824 0011 (telefonicky podaná sťažnosť je nahrávaná a záznam o nej uchovávaný)

d) ústne pri osobnom kontakte v sídle poisťovne (Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava), pričom zamestnanec poisťovne vyhotoví o sťažnosti záznam, ktorý dá sťažovateľovi potvrdiť podpisom


Náležitosti sťažnosti

Sťažnosť musí obsahovať:

a) kto ju podáva (meno, priezvisko a adresu sťažovateľa alebo názov a adresu sídla, pokiaľ je sťažovateľom právnická osoba a tiež kontaktné telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu sťažovateľa

b) predmet sťažnosti

c) čoho sa sťažovateľ domáha.

d) vo vzťahu ku konkrétnemu poisteniu, číslo tohto poistenia.

Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu alebo názov a sídlo ak ide o právnickú osobu, je považovaná za anonymnú.
Anonymná sťažnosť sa vybavuje iba prípade, ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis. 

Lehoty na vybavenie sťažnosti

Poisťovňa vybaví sťažnosť bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Ak v tejto lehote nie je možné sťažnosť vybaviť, poisťovňa informuje sťažovateľa o dôvodoch predĺženia a uvedie predpokladaný termín vybavenia sťažnosti.

Ďalšie možnosti riešenia sťažností

Sťažovateľ sa môže obrátiť so svojou sťažnosťou na orgán dohľadu nad poisťovníctvom a finančným sprostredkovaním, ktorým je Národná banka Slovenska.
Týmto postupom nie je dotknuté právo sťažovateľa domáhať sa ochrany svojich práv a právom chránených záujmov na príslušnom súde.

Kontakt

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s

Plynárenská   7/B

Bratislava   821 09

Tel: 02/5824 0011

E-Mail: cardifslovakia@cardif.com