Praktické informácie

Pripravili sme súhrn informácii od uzatvorenia poistenia až po nahlásenie poistnej udalosti.

Whistleblowing

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Ak ste zákazníkom spoločnosti BNP Paribas Cardif a chcete nahlásiť akékoľvek nespokojnosti alebo sťažnosti, obráťte sa prosím na obvyklý obchodný kontakt alebo na osobu zodpovednú za sťažnosti zákazníka.

BNP Paribas Cardif: Oznamovanie protispoločenskej činnosti/whistleblowing

BNP Paribas Cardif sa zaväzuje prísne dodržiavať zákony a predpisy a uplatňovať pravidlá stanovené v Kódexe správania/Code of Conduct.

V rámci spoločnosti BNP Paribas Cardif poisťovňa, a.s. za oznamovanie protispoločenskej činnosti/whistleblowing zodpovedá oddelenie Compliance.

Systém hlásenia umožňuje nahlásiť informácie o trestnom čine, informácie, ktoré vedú k ohrozeniu alebo poškodeniu verejného záujmu, informácie o pokuse skryť porušenie platného a záväzného práva (zákony, predpisy atď.) alebo informácie o porušení Kódexu správania.

Preverovanie oznámení spracúvajú nezávislí odborníci (zodpovedné osoby) dôverným spôsobom a v súlade so zákonom 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Oznamovatelia sú chránení zákonom a nikto ich nesmie hroziť odvetným opatrením, táto ochrana sa vzťahuje aj na osoby oznamovateli blízke a ďalej osoby stanovené v §1 odst 4 zákona.

Podrobnosti ohľadne ochrany vašich osobných údajov sú v sekcii Ochrana osobných údajov.

Adresa pre podanie oznámenia: skwhistleblowing@cardif.com

Často kladené otázky

Kedy oznamovať?

Ak máte dôvod veriť, že došlo k : porušeniu zákona, Kódexu správania BNP Paribas, prípadne hrozby alebo poškodenia verejného záujmu.

Ako oznamovať ?

Ak ste externá/ tretia strana : použite emailový kontakt dostupný na tejto stránke. Ak ste zamestnanec (v pracovnom alebo obdobnom pomeru k spoločnosti): môžete využiť WB kanály stanovené v smernici:N:\_Internal\Smernice\8. Compliance, Legal, Planing and Control\8.3 2008 Whistleblowing.

Môžem zostať anonymný?

Áno, vaša správa môže byť anonymná. Odporúčame vám však poskytnúť kontaktné údaje, ktoré umožnia zodpovednej osobe Vás kontaktovať.

Dostanem nejakú spätnú väzbu na moju správu?

Potvrdenie o prijatí správy vám bude odoslané v zákonom stanovenej lehote – max 7 dní. Po tejto lehote budete informovaní o procese spracovania Vašej správy a o výsledku vyšetrovania.

Bude zabezpečená dôvernosť?

Áno, zodpovedné osoby sú vyškolené a povinné zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií.