PRE KLIENTOV

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. poistí nielen vás, vašich blízkych, ale rovnako váš osobný majetok a finančné záväzky.

Poistenie vecí

Poistenie mobilných telefónov, predĺžená záruka a náhodné poškodenie, poistenie GAP, poistenie zakúpeného tovaru kreditnou kartou

 

Poistenie mobilných telefónov

Poistenie mobilných telefónov je poistením vzťahujúcim sa na mobilný telefón a prípadne SIM kartu a kryje riziko krádeže, náhodného poškodenia mobilného telefónu alebo aj zneužitia SIM karty.
V prípade náhodného poškodenia mobilného telefónu sú poistenému preplatené náklady na opravu mobilného telefónu alebo ak nie je oprava rentabilná, nárok na plnenie bližšie upravujú príslušné poistné podmienky k dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy. Pod náhodným poškodením sa rozumie funkčnú vadu poisteného mobilného telefónu , brániaca správnemu fungovaniu poisteného mobilného telefónu, spôsobená náhlym a neočakávaným pôsobením vonkajších síl, ktoré nemohol poistený alebo používateľ ovládať, ich pôsobenie predpokladať a ani ich pôsobenie sám neumožnil.

Ak je mobilný telefón odcudzený, poistenému je vyplatené poistné plnenie podľa príslušných poistných podmienok k dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy. Pri zneužití SIM karty po odcudzení mobilného telefónu poisťovňa môže klientovi preplatiť finančnú stratu vzniknutú ešte pred blokáciou SIM karty. Pod zneužitím SIM karty sa rozumie neoprávnene uskutočnené telefonické hovory, vykonané treťou osobou, s využitím poistenej SIM karty po jej odcudzení a pred žiadosťou o jej zablokovanie.

.

Predĺžená záruka a náhodné poškodenie

Poistenie predĺženej záruky kryje finančnú stratu spôsobenú náhlou a neočakávanou poruchou (elektronickou, mechanickou alebo elektrickou) výrobku (tovaru) v období tzv. predĺženej záruky. Tá začína plynúť po skončení 2-ročnej zákonnej záruky a trvá po dobu jedného, dvoch alebo troch rokov, podľa voľby klienta. Poistenie sa vzťahuje na výrobky bielej a čiernej techniky. Poistenie je možné dojednať u vybraných predajcov bielej a čiernej techniky.

V prípade poruchy výrobku sú klientovi preplatené náklady na opravu výrobku alebo je klientovi vyplatené poistné plnenie v zmysle príslušných poistných podmienok platných k dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy v prípade, ak nie je možné výrobok opraviť alebo je oprava neekonomická.

Poistenie náhodného poškodenia výrobku sa vzťahuje na finančnú stratu, ktorú poistený utrpí funkčnou vadou výrobku (mechanická, elektronická alebo elektrická), ku ktorej dôjde náhlym a neočakávaným pôsobením vonkajších síl, ktorých negatívnemu pôsobeniu nebolo možné zabrániť, a to počas trvania 2-ročnej zákonnej záruky.

V prípade poškodenia výrobku a po splnení podmienok poistenia sú klientovi preplatené náklady na opravu výrobku alebo je klientovi vyplatené poistné plnenie v zmysle príslušných poistných podmienok platných k dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy v prípade, ak nie je možné výrobok opraviť alebo je oprava neekonomická.

Poistenie GAP

GAP alebo Poistenie finančnej straty je nadstavba havarijného poistenia. Zabezpečuje ochranu pred následkami finančnej straty ktorá vznikne klientovi ak dôjde k totálnej škode na vozidle alebo k jeho krádeži. Z havarijného poistenia má klient nárok na plnenie vo výške maximálne všeobecnej hodnoty vozidla t.j. ceny vozidla v čase poistnej udalosti, ktorá môže byť výrazne nižšia ako obstarávacia (nákupná) cena vozidla. Poistenie GAP znižuje rozdiel medzi plnením z havarijného poistenia a obstarávacou cenou vozidla.

Poistenie zahŕňa nasledovné riziká:

 • krádež motorového vozidla
 • totálna škoda na vozidle v dôsledku havárie

Čo treba spĺňať pre prijatie do poistenia:

 • motorové vozidlo je financované prostredníctvom lízingu/úveru (vozidlá, ktoré nie sú financované cez lízing/úver nie je možné poistiť)
 • nové alebo použité (ojazdené) motorové vozidlo, ktorého celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t, s platným technickým preukazom a prideleným evidenčným číslom,
 • uzatvorené havarijné poistenie s niektorou poisťovňou pôsobiacou na našom trhu.

Konkrétne podmienky pre uzatvorenie poistenia finančnej straty – GAP sú vždy dohodnuté vo Všeobecných poistných podmienkach, ktoré boli vypracované pre konkrétnu partnerskú lízingovú spoločnosť a v poistnej zmluve s klientom a nemusia byť vždy úplne totožné s podmienkami uvedenými na tejto stránke.

Poistenie zakúpeného tovaru kreditnou kartou SLSP

Poistenie je určené pre držiteľov kreditných kariet vydaných SLSP (VISA Classic a VISA Gold).

Poistenie zakúpeného tovaru pre držiteľov kreditných kariet zahŕňa spoločne tieto poistné riziká:

 • Náhodné poškodenie tovaru - finančná strata poisteného v dôsledku náhodného poškodenia tovaru, ku ktorému došlo v priebehu 10 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia tovaru počas trvania poistenia.
 • Krádež tovaru – krádež tovaru (vlámanie, lúpež), ku ktorej došlo v priebehu 10 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia tovaru počas trvania poistenia.

Poistenie sa vzťahuje na tovar, ktorého kúpna cena je 20€ – 2500€ vrátane DPH a ktorý bol zaplatený kreditnou kartou.

Platí automaticky a pokryje náklady na opravu poškodeného tovaru a na úhradu nákupnej cenu tovaru v prípade nemožnosti opravy tovaru alebo krádeže.

Parametre poistenia

 • maximálna poistná suma na jeden rok – 1 000 € (VISA Classic) a 2 500 € (VISA Gold)
 • poistený je tovar kúpený na Slovensku
 • tovar nemusí držiteľ karty registrovať
 • bez spoluúčasti klienta

Poistné plnenie

 • V prípade možnosti opraviť tovar:

          - náklady na opravu (servis),

          - v prípade nákladov na opravu vyšších ako hodnota tovaru sa vyplatí nákupná cena tovaru.

 • V prípade nemožnosti opraviť tovar alebo v prípade krádeže

          - nákupná cena tovaru

Poistené nie sú

 • umelecké diela, cenné papiere, drahé kovy
 • potraviny, tabak
 • pohonné hmoty, stavebniny
 • lieky, optické pomôcky, lekárske prístroje a zariadenia
 • príslušenstvo áut, lodí
 • ručne vyrobené výrobky a výrobky vyrobené na zákazku
 • tovary kúpené za účelom ich ďalšieho predaja
 • tovary kúpené za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti (napr. multifunkčné kopírovacie stroje)

 

 

BNP Paribas Cardif Poisťovňa

Máte otázky?

VIAC

Nahlásiť udalosť

Stala sa vám škoda, ktorú chcete nahlásiť a neviete ako? Prejdite do sekcie k nahláseniu poistnej udalosti.

VIAC

BNP Paribas Cardif Poisťovňa

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2000.

VIAC