Whistleblowing - Oznamovanie protispoločenskej činnosti

📑 V BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. (a celej skupine BNP Paribas) sme vždy zdôrazňovali význam etiky a zákonnosti, preto náš záväzok dodržiavať všetky platné právne predpisy a etické normy berieme veľmi vážne a chceme, aby naša spoločnosť zostala miestom, kde sa práca vykonáva v súlade s týmito princípmi.

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. sa zaväzuje prísne dodržiavať zákony a predpisy a uplatňovať pravidlá stanovené v Kódexe správania/Code of Conduct

V rámci spoločnosti BNP Paribas Cardif poisťovňa, a.s. za oznamovanie protispoločenskej činnosti/whistleblowing zodpovedá oddelenie Compliance.

Ak ste zákazníkom spoločnosti BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. a chcete vyjadriť nespokojnosť alebo akúkoľvek sťažnosť, obráťte sa prosím na obvyklý obchodný kontakt alebo na osobu zodpovednú za sťažnosti zákazníka.

Systém hlásenia umožňuje nahlásiť informácie o trestnom čine, informácie, ktoré vedú k ohrozeniu alebo poškodeniu verejného záujmu, informácie o pokuse skryť porušenie platného a záväzného práva (zákony, predpisy atď.) alebo informácie o porušení Kódexu správania.

Preverovanie oznámení spracúvajú nezávislí odborníci (zodpovedné osoby) dôverným spôsobom a v súlade so zákonom 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Oznamovatelia sú chránení zákonom a nikto ich nesmie hroziť odvetným opatrením, táto ochrana sa vzťahuje aj na osoby oznamovateľovi blízke a ďalej osoby stanovené v §1 odst 4 zákona.

Kedy oznamovať?

Ak máte dôvod veriť, že došlo k porušeniu zákona, Kódexu správania BNP Paribas, prípadne k hrozbe poškodenia alebo poškodeniu verejného záujmu.

Ako oznamovať?

Ak nie ste zamestnanec spoločnosti použite emailový kontakt dostupný na tejto stránke. Ak ste zamestnanec (v pracovnom alebo obdobnom pomeru k spoločnosti) môžete využiť WB kanály stanovené v internej smernici.

Môžem zostať anonymný?

Áno, vaša správa môže byť anonymná. Odporúčame vám však poskytnúť kontaktné údaje, ktoré umožnia zodpovednej osobe vás kontaktovať.

Dostanem nejakú spätnú väzbu na moju správu?

Potvrdenie o prijatí správy vám bude odoslané v zákonom stanovenej lehote – max 7 dní. Po tejto lehote budete informovaný o procese spracovania vašej správy a o výsledku vyšetrovania.

Bude zabezpečená dôvernosť?

Áno, zodpovedné osoby sú vyškolené a povinné zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií.

Vnútorný oznamovací systém

Adresa na podanie oznámenia: skwhistleblowing@cardif.com

Podrobnosti vo vzťahu k ochrane vašich osobných údajov sú v sekcii Ochrana osobných údajov.