Poistenie GAP

GAP alebo Poistenie finančnej straty je nadstavba havarijného poistenia. Zabezpečuje ochranu pred následkami finančnej straty ktorá vznikne klientovi ak dôjde k totálnej škode na vozidle alebo k jeho krádeži. Z havarijného poistenia má klient nárok na plnenie vo výške maximálne všeobecnej hodnoty vozidla t.j. ceny vozidla v čase poistnej udalosti, ktorá môže byť výrazne nižšia ako obstarávacia (nákupná) cena vozidla. Poistenie GAP znižuje rozdiel medzi plnením z havarijného poistenia a obstarávacou cenou vozidla.

Poistenie zahŕňa nasledovné riziká:

V prípade poistnej udalosti z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania je klientovi vyplácané mesačne predom stanovené poistné plnenie. Maximálny počet poistných plnení je obmedzený podľa poistných podmienok. V prípade úmrtia alebo trvalej invalidity poistený alebo oprávnená osoba obdrží jednorazové poistné plnenie vo vopred dohodnutej výške.

Čo treba spĺňať pre prijatie do poistenia:

  • motorové vozidlo je financované prostredníctvom lízingu/úveru (vozidlá, ktoré nie sú financované cez lízing/úver nie je možné poistiť)
  • nové alebo použité (ojazdené) motorové vozidlo, ktorého celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t, s platným technickým preukazom a prideleným evidenčným číslom,
  • uzatvorené havarijné poistenie s niektorou poisťovňou pôsobiacou na našom trhu.

Čo je eště dobré vedieť

Konkrétne podmienky pre uzatvorenie poistenia finančnej straty – GAP sú vždy dohodnuté vo Všeobecných poistných podmienkach, ktoré boli vypracované pre konkrétnu partnerskú lízingovú spoločnosť a v poistnej zmluve s klientom a nemusia byť vždy úplne totožné s podmienkami uvedenými na tejto stránke.