Poistenie mobilných telefónov

Poistenie mobilných telefónov je poistením vzťahujúcim sa na mobilný telefón a prípadne SIM kartu a kryje riziko krádeže, náhodného poškodenia mobilného telefónu alebo aj zneužitia SIM karty.

V akých situáciách toto poistenie využijete

V prípade náhodného poškodenia mobilného telefónu sú poistenému preplatené náklady na opravu mobilného telefónu alebo ak nie je oprava rentabilná, nárok na plnenie bližšie upravujú príslušné poistné podmienky k dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy. Pod náhodným poškodením sa rozumie funkčnú vadu poisteného mobilného telefónu , brániaca správnemu fungovaniu poisteného mobilného telefónu, spôsobená náhlym a neočakávaným pôsobením vonkajších síl, ktoré nemohol poistený alebo používateľ ovládať, ich pôsobenie predpokladať a ani ich pôsobenie sám neumožnil.

Ako dojednať poistenie

Poistneie si môžete dojednať priamo pri kúpe nového mobilného telefónu.

Ako vám poistenie pomôže

Ak je mobilný telefón odcudzený, poistenému je vyplatené poistné plnenie podľa príslušných poistných podmienok k dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy. Pri zneužití SIM karty po odcudzení mobilného telefónu poisťovňa môže klientovi preplatiť finančnú stratu vzniknutú ešte pred blokáciou SIM karty. Pod zneužitím SIM karty sa rozumie neoprávnene uskutočnené telefonické hovory, vykonané treťou osobou, s využitím poistenej SIM karty po jej odcudzení a pred žiadosťou o jej zablokovanie.