Skip to Content

Praktické informácie

Pripravili sme súhrn informácii od uzatvorenia poistenia až po nahlásenie poistnej udalosti.

 

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(ďalej ako „Oznámenie“)

 

Informácie v tomto Oznámení nahradzujú doterajšie ustanovenia ohľadne ochrany osobných údajov uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a v poistných zmluvách.

Ochrana vašich osobných údajov je pre skupinu BNP Paribas veľmi dôležitá, preto boli prijaté všeobecné zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov v rámci celej skupiny. Toto Oznámenie obsahuje podrobné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov vytvorené spoločnosťou BNP PARIBAS CARDIF.

Informácie pre klientov BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je: BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., sídlo: Plynárenská 7/B,

821 09 Bratislava, IČO: 36 534 978, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v odd. Sa, vložka č. 2547/B.

Ako prevádzkovateľ osobných údajov nesieme v súvislosti s našou činnosťou zodpovednosť za zhromažďovanie a spracovanie Vašich osobných údajov. Účelom tohto Oznámenia je vás informovať, ktoré osobné údaje o vás zhromažďujeme, dôvody, pre ktoré tieto údaje používame a zdieľame, ako dlho ich uchovávame, aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť.

Ďalšie informácie sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach pripojených k vašej poistnej zmluve.

1. KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS POUŽÍVAME?

Zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje len v rozsahu potrebnom pre rámec našich aktivít a na dosiahnutie vysokého štandardu našich služieb.

V závislosti od poistného produktu zhromažďujeme a spracúvame rôzne typy vašich osobných údajov vrátane nasledovných:

·       identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, titul, rodné číslo, ak je pridelené, miesto a dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo a platnosť preukazu totožnosti, informácie z vodičského preukazu, informácie z povolenia na pobyt alebo víz, pohlavie);

·       kontaktné informácie (napr. korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo);

·       ekonomické, finančné a daňové informácie (napr. DIČ, daňový status, príjem a iné výnosy, hodnota vášho majetku, údaje o bankovom účte alebo produkte, na ktoré sa poistenie vzťahuje, bankové údaje súvisiace s platením poistného);

·       informácie o vzdelaní a zamestnaní (napr. dosiahnutý stupeň vzdelania, zamestnanie, názov zamestnávateľa, plat/mzda);

·       údaje týkajúce sa poistenia (napr. identifikačné číslo klienta, číslo zmluvy, spôsoby platby, garancie, trvanie poistenia, benefity a zľavy);

·       údaje týkajúce sa posúdenia rizika (napr. miesto bydliska, informácie o poistenom majetku, používanie poisteného vozidla v práci);

·       údaje týkajúce sa poistných udalostí (napr. história poistných udalostí vrátane vyplateného poistného plnenia a odborných posudkov, informácie o poškodených);

·       údaje o pripojení (napr. IP adresa, cookies);

·       údaje potrebné na boj proti poistnému podvodu, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

 

Nikdy nežiadame osobné údaje týkajúce sa vášho rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, členstva v odboroch, genetické údaje alebo údaje týkajúce sa vašej sexuálnej orientácie, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Údaje, ktoré o vás používame, nám môžete poskytnúť priamo vy alebo ich môžeme získať z nasledujúcich zdrojov na overenie alebo obohatenie našich databáz:

·       publikácie/databázy sprístupnené oficiálnymi úradmi (napr. úradný časopis)

·       naši obchodní partneri alebo poskytovatelia služieb

·       tretie strany (napr. agentúry na predchádzanie podvodom alebo sprostredkovatelia v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov)

·       webové stránky/stránky sociálnych sietí obsahujúce informácie, ktoré ste zverejnili (napr. vaša vlastná webová stránka alebo stránka v rámci sociálnej siete); a

·       databázy sprístupnené verejnosti tretími stranami.

 

2.   ŠPECIFICKÉ PRÍPADY ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV VRÁTANE NEPRIAMEHO ZHROMAŽĎOVANIA

Z niektorých dôvodov môžeme tiež zhromažďovať o vás informácie, aj keď nie ste s nami v priamom vzťahu.

Môže sa to stať napríklad vtedy, keď nám váš zamestnávateľ poskytne o vás informácie alebo niektorý z našich klientov nám poskytne vaše kontaktné údaje, ak ste napríklad:

·       rodinný príslušník (na ktorého sa vzťahuje poistenie alebo poistná udalosť);

·       príjemca poistného plnenia;

·       spoludlžník;

·       zákonný zástupca alebo zástupca na základe splnomocnenia;

·       akcionár alebo štatutár obchodnej spoločnosti, osoba oprávnená konať za spoločnosť;

·       zamestnanec poskytovateľa služieb alebo obchodných partnerov.

 

3. PREČO A NA AKOM ZÁKLADE POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

a.   Aby sme dodržiavali naše zákonné a regulačné povinnosti

 

      Vaše osobné údaje používame na to, aby sme dodržiavali rôzne zákonné a regulačné povinnosti vrátane:

·       prevencie poistných podvodov;

·       prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

·       boja proti daňovým podvodom a plnenia daňových a oznamovacích povinností;

·       monitorovania a oznamovania rizík, ktoré inštitúcii hrozia;

·       poskytovania odpovedí na žiadosti oprávneného úradného alebo súdneho orgánu.

 

b.   Na účely uzavretia zmluvy s vami alebo na vykonanie potrebných krokov na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy

 

Vaše osobné údaje používame na uzavretie zmluvy a poskytnutie plnenia z poistnej zmluvy, najmä na:

·       vyhodnotenie, či vám môžeme ponúknuť určitý poistný produkt a za akých podmienok;

·       riadne poskytovanie poistnej ochrany a ňou súvisiacich služieb vrátane vybavovania poistných udalostí;

·       poskytnutie informácií týkajúcich sa poistenia;

·       poskytnutie asistenčných služieb a zodpovedanie vašich požiadaviek.

 

c.   Na splnenie nášho oprávneného záujmu

 

      Vaše osobné údaje používame na ochranu našich oprávnených záujmov, napr.:

·       evidencia a úschova dokladov o úhrade poistného;

·       ochrana našich práv pri súdnom, mimosúdnom a exekučnom konaní;

·       zamedzenie škodám, ktoré by mohli vzniknúť následkom poistného podvodu;

·       zabezpečenie správneho vedenia internej evidencie a správy IT, vrátane správy infraštruktúry (napr. zdieľané platformy) a zabezpečenie nepretržitej prevádzky a bezpečnosti IT;

·       vytváranie individuálnych štatistických modelov za účelom posúdenia poistného rizika;

·       vytváranie súhrnných štatistík, testov a modelov pre potreby výskumu a vývoja, zlepšovania riadenia rizík našej skupiny alebo zlepšovanie existujúcich produktov a služieb alebo vytváranie nových;

·       zavádzanie preventívnych kampaní, napríklad vytvorenie upozornení v spojení s prírodnými katastrofami alebo dopravným alebo cestným nebezpečenstvom;

·       školenia našich zamestnancov nahrávaním telefonických hovorov do našich call centier;

·       prispôsobovanie ponuky produktov našej spoločnosti prostredníctvom:

o   zlepšovania kvality našich poistných produktov;

o   ponuky poistných produktov, ktoré zodpovedajú vašej situácii a profilu.

To dosahujeme:

-      segmentáciou potenciálnych a súčasných klientov;

-      analýzou vašich návykov a preferencií podľa produktov našich obchodných partnerov, ktoré využívate;

-      zosúlaďovaním a párovaním údajov zo zmlúv, ktoré ste uzavreli s našimi obchodnými partnermi alebo ste od nich dostali ponuku na uzatvorenie zmluvy (napr. pri poskytnutí úveru alebo žiadosti o úver vám môže byť poskytnutá aj ponuka na poistenie úveru).

 

Vaše údaje môžu byť zhromaždené do anonymných štatistík, ktoré môžu byť ponúkané subjektom skupiny BNP Paribas za účelom rozvoja podnikania. V takom prípade vaše osobné údaje nikdy nebudú sprístupnené a tí, ktorí dostanú tieto anonymné štatistiky, nebudú schopní zistiť vašu totožnosť.

 

4.   S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Na splnenie vyššie uvedených účelov vaše osobné údaje poskytujeme nasledujúcim osobám a subjektom:

·       našim zamestnancom zodpovedným za správu poistenia;

·       sprostredkovateľom a obchodným partnerom, ktorí dojednávajú poistenie,

·       osobám oprávneným na prijatie poistného plnenia (napr. na základe vinkulácie poistného plnenia);

·       spoločnostiam patriacim do skupiny BNP Paribas (môžete tak využívať všetky produkty a služby, ktoré ponúka skupina BNP Paribas);

·       spoločnosti BNP Paribas Cardif Services s.r.o., ktorá nám poskytuje správu a údržbu IT systémov a webových aplikácií;

·       spoločnosti F.M. Servis s.r.o., ktorá nám poskytuje služby z oblasti facility managementu;

·       poskytovateľom služieb zabezpečujúcim výkon niektorých činností (tzv. outsourcing);

·       zmluvným servisom a iným zmluvným partnerom poskytujúcim podporné činnosti pri likvidácii poistných udalostí;

·       súdnym alebo správnym orgánom alebo iným verejným inštitúciám na základe ich žiadosti v rozsahu stanovenom zákonom;

·       advokátom, ktorí nám poskytujú právne poradenstvo a ďalšie služby podľa zákona o advokácii;

·       niektorým ďalším  regulovaným povolaniam, napr. lekári, notári, exekútori, audítori;

·       spolupoistiteľom a zaistiteľom.

 

5.   PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EHP

V prípade prenosu osobných údajov z krajín pochádzajúcich z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), kde Európska komisia uznala krajinu, ktorá nie je členským štátom EHP za krajinu poskytujúcu primeranú úroveň ochrany údajov, vaše osobné údaje budú prenesené na tomto základe. Tento druh prenosu nevyžaduje osobitné povolenie.

Pri prenosoch do krajín, ktoré nie sú členmi EHP, ktorých úroveň ochrany nebola uznaná Európskou komisiou, sa buď budeme odvolávať na výnimku vzťahujúcu sa na konkrétnu situáciu (napr. ak je prenos údajov potrebný na vykonanie našej zmluvy s vami, napríklad pri vykonávaní medzinárodnej platby), alebo zavedieme jedno z nasledujúcich opatrení na ochranu vašich osobných údajov:

·       štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou;

·       prípadne záväzné korporátne pravidlá (pri presunoch v rámci skupiny).

 

Ak chcete získať kópie uvedených doložiek, resp. korporátnych pravidiel alebo podrobností o tom, kde sú k dispozícii, môžete poslať písomnú žiadosť kontaktnej osobe uvedenej v bode 9.

6.   AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak ste záujemcom o poistenie:

Vaše osobné údaje sú uchovávané počas troch rokov od dátumu ich získania alebo od posledného kontaktu, ktorý sme s vami mali v prípade, že nebola uzavretá žiadna zmluva.

Ak sme zhromaždili údaje týkajúce sa vášho zdravia, uchovávame ich maximálne päť rokov od ich zhromaždenia (dva roky v priebežnom archíve a tri roky v sprostredkovateľskom archíve) v prípade, že nebola uzavretá žiadna zmluva (účelom je poskytnutie dôkazov v prípade sporu týkajúceho sa nášho rozhodnutia neuzatvoriť poistnú zmluvu).

 

Ak ste klientom:

Obdobie uchovávania je doba trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistenia, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s vami. Po uplynutí tejto lehoty sa vaše osobné údaje z našich systémov odstránia.

Identifikačné údaje poskytnuté v súvislosti so žiadosťou o uplatnenie niektorého z práv uvedených v bode 7 sa uchovávajú jeden až tri roky v závislosti od uplatneného práva.

Súbory cookies a ďalšie údaje o pripojení a sledovaní uložené vo vašom zariadení sa uchovávajú 13 mesiacov od dátumu ich zberu.

Na účely zlepšovania kvality našich služieb a školení našich zamestnancov sa audio nahrávky uchovávajú 6 mesiacov.

 

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA A AKO ICH MÔŽETE UPLATŇOVAŤ?

V súlade s platnými predpismi máte nasledovné práva:

·       Právo na prístup k osobným údajom: máte právo vedieť:

o   aké údaje o Vás spracúvame,

o   kategórie osobných údajov,

o   účel ich spracovania,

o   dobu uchovávania osobných údajov,

o   identifikácie príjemcov osobných údajov.

Všetky tieto informácie sú uvedené v tomto Oznámení. V prípade, že si nie ste istí, či vaše osobné údaje spracúvame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či vaše osobné údaje sú alebo nie sú z našej strany spracúvané, pokiaľ ich spracúvame, máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ako aj právo získať kópiu týchto údajov.

·       Právo na opravu osobných údajov: ak si myslíte, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné, môžete požadovať, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili alebo doplnili.

·       Právo na výmaz osobných údajov: môžete požadovať výmaz vašich osobných údajov v rozsahu povolenom zákonom. Jedná sa o nasledovné situácie:

o   osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;

o   osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

o   využívate svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov;

o   dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti danej zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

·       Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

o   namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

o   spracúvanie osobných údajov je nezákonné a žiadate obmedzenie ich použitia,

o   vaše osobné údaje už nepotrebujeme  na účel spracúvania osobných údajov, ale vy ich požadujete na uplatnenie právneho nároku, alebo

o   namietate spracúvanie osobných údajov do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

·       Právo namietať spracúvanie osobných údajov: môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou:

o   ak nepreukážeme, že vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom ochrany našich oprávnených záujmov, ktoré prevažujú nad vašimi právami alebo oprávnenými záujmami;

o   spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania;

o   spracúvanie osobných údajov na vedecké účely, na účely historického výskumu alebo na štatistické účely.

·       Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov: ak sa osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

·       Právo na prenosnosť osobných údajov: v prípade, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu alebo za účelom plnenia zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli. Osobné údaje máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a  máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

Ak si si uplatňujete vyššie uvedené práva, kontaktujete zodpovednú osobu BNP Paribas:

poštou na adrese: BNP Paribas CARDIF - DPO

8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex-Francúzsko, alebo

e-mail: group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com

 

alebo

 

zodpovednú osobu BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. :

poštou na adrese: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

e-mail. skdpo@cardif.com

 

Prosíme, aby ste pre účely identifikácie totožnosti priložili kópiu vášho preukazu totožnosti.

V prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

8. AKO MÔŽETE SLEDOVAŤ ZMENY TOHTO OZNÁMENIA?

Vo svete neustálych technologických zmien je možné, že budeme musieť toto Oznámenie pravidelne aktualizovať.

Doporučujeme, aby ste si najnovšiu verziu tohto Oznámenia sledovali na tejto internetovej stránke, kde vás budeme informovať o akýchkoľvek podstatných zmenách, prípadne aj prostredníctvom našich ďalších bežných komunikačných kanálov.

 

9. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov podľa tohto Oznámenia, obráťte sa na zodpovedné osoby:

Zodpovedná osoba BNP Paribas:

poštová adresa: BNP Paribas CARDIF - DPO

8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex-Francúzsko, alebo

e-mail: group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com

 

zodpovedná osoba BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. :

poštová adresa: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

e-mail. skdpo@cardif.com

Kontakt

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s

Plynárenská   7/B

Bratislava   821 09

Tel: 02/5824 0011

E-Mail: cardifslovakia@cardif.com