Whistleblowing - Oznamovanie protispoločenskej činnosti

📑 V BNP Paribas Cardif (a celej Skupine BNP Paribas) sme vždy zdôrazňovali význam etiky a zákonnosti, preto náš záväzok dodržiavať všetky platné právne predpisy a etické normy berieme veľmi vážne a chceme, aby naša spoločnosť zostala miestom, kde sa práca vykonáva v súlade s týmito princípmi.

BNP Paribas Cardif sa zaväzuje prísne dodržiavať zákony a predpisy a uplatňovať pravidlá stanovené v Kódexe správania/Code of Conduct

V rámci spoločnosti BNP Paribas Cardif poisťovňa, a.s. za oznamovanie protispoločenskej činnosti/whistleblowing zodpovedá oddelenie Compliance.

Ak ste zákazníkom spoločnosti BNP Paribas Cardif a chcete nahlásiť akékoľvek nespokojnosti alebo sťažnosti, obráťte sa prosím na obvyklý obchodný kontakt alebo na osobu zodpovednú za sťažnosti zákazníka.

Systém hlásenia umožňuje nahlásiť informácie o trestnom čine, informácie, ktoré vedú k ohrozeniu alebo poškodeniu verejného záujmu, informácie o pokuse skryť porušenie platného a záväzného práva (zákony, predpisy atď.) alebo informácie o porušení Kódexu správania.

Preverovanie oznámení spracúvajú nezávislí odborníci (zodpovedné osoby) dôverným spôsobom a v súlade so zákonom 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Oznamovatelia sú chránení zákonom a nikto ich nesmie hroziť odvetným opatrením, táto ochrana sa vzťahuje aj na osoby oznamovateli blízke a ďalej osoby stanovené v §1 odst 4 zákona.

Kedy oznamovať?

Ak máte dôvod veriť, že došlo k : porušeniu zákona, Kódexu správania BNP Paribas, prípadne hrozby alebo poškodenia verejného záujmu.

Ako oznamovať?

Ak ste externá/ tretia strana : použite emailový kontakt dostupný na tejto stránke. Ak ste zamestnanec (v pracovnom alebo obdobnom pomeru k spoločnosti): môžete využiť WB kanály stanovené v smernici:N:\_Internal\Smernice\8. Compliance, Legal, Planing and Control\8.3 2008 Whistleblowing.

Môžem zostať anonymný?

Áno, vaša správa môže byť anonymná. Odporúčame vám však poskytnúť kontaktné údaje, ktoré umožnia zodpovednej osobe Vás kontaktovať.

Dostanem nejakú spätnú väzbu na moju správu?

Potvrdenie o prijatí správy vám bude odoslané v zákonom stanovenej lehote – max 7 dní. Po tejto lehote budete informovaní o procese spracovania Vašej správy a o výsledku vyšetrovania.

Bude zabezpečená dôvernosť?

Áno, zodpovedné osoby sú vyškolené a povinné zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií.

Vnútorný oznamovací systém

Adresa pre podanie oznámenia: skwhistleblowing@cardif.com

Podrobnosti ohľadne ochrany vašich osobných údajov sú v sekcii Ochrana osobných údajov.