Poistenie zakúpeného tovaru kreditnou kartou SLSP

Poistenie je určené pre držiteľov kreditných kariet vydaných SLSP (VISA Classic a VISA Gold).

Poistenie zakúpeného tovaru pre držiteľov kreditných kariet zahŕňa spoločne tieto poistné riziká:

 • Náhodné poškodenie tovaru - finančná strata poisteného v dôsledku náhodného poškodenia tovaru, ku ktorému došlo v priebehu 10 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia tovaru počas trvania poistenia.
 • Krádež tovaru – krádež tovaru (vlámanie, lúpež), ku ktorej došlo v priebehu 10 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia tovaru počas trvania poistenia.

Poistenie sa vzťahuje na tovar, ktorého kúpna cena je 20€ – 2500€ vrátane DPH a ktorý bol zaplatený kreditnou kartou.

Platí automaticky a pokryje náklady na opravu poškodeného tovaru a na úhradu nákupnej cenu tovaru v prípade nemožnosti opravy tovaru alebo krádeže.

Parametre poistenia

 • maximálna poistná suma na jeden rok – 1 000 € (VISA Classic) a 2 500 € (VISA Gold)
 • poistený je tovar kúpený na Slovensku
 • tovar nemusí držiteľ karty registrovať
 • bez spoluúčasti klienta

Poistné plnenie

 • V prípade možnosti opraviť tovar - náklady na opravu (servis), v prípade nákladov na opravu vyšších ako hodnota tovaru sa vyplatí nákupná cena tovaru.
 • V prípade nemožnosti opraviť tovar alebo v prípade krádeže - nákupná cena tovaru

Poistené nie sú

 • umelecké diela, cenné papiere, drahé kovy
 • potraviny, tabak
 • pohonné hmoty, stavebniny
 • lieky, optické pomôcky, lekárske prístroje a zariadenia
 • príslušenstvo áut, lodí
 • ručne vyrobené výrobky a výrobky vyrobené na zákazku
 • tovary kúpené za účelom ich ďalšieho predaja
 • tovary kúpené za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti (napr. multifunkčné kopírovacie stroje)