Postup riešenia sťažností

Postup riešenia sťažnostíVymedzenie pojmov

Sťažovateľ - fyzická alebo právnická osoba, o ktorej sa predpokladá, že je oprávnená na to, aby poisťovňa posúdila jej sťažnosť, a ktorá už sťažnosť podala

Sťažnosť - vyjadrenie nespokojnosti, ktoré adresuje poisťovni sťažovateľ v súvislosti s poistnou zmluvou alebo službami poskytnutými tejto osobe.

Spôsob podania sťažnosti

Sťažnosť možno podať:

a)  písomne - listom na adresu: Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

b)  e-mailom
na adresu: cardifslovakia@cardif.com, alebo vyplnením online formulára na internetovej stránke poisťovne www.bnpparibascardif.sk

c)  faxom na číslo: + 421 2 5824 0019

d)  telefonicky
na telefónne číslo: + 421 2 5824 0011 (telefonicky podaná sťažnosť je nahrávaná a záznam o nej uchovávaný)

e)  ústne pri osobnom kontakte v sídle poisťovne (Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava), pričom zamestnanec poisťovne vyhotoví o sťažnosti záznam, ktorý dá sťažovateľovi potvrdiť podpisom


Náležitosti sťažnosti

Sťažnosť musí obsahovať:

a) kto ju podáva (meno, priezvisko a adresu sťažovateľa alebo názov a adresu sídla, pokiaľ je sťažovateľom právnická osoba a tiež kontaktné telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu sťažovateľa

b) predmet sťažnosti


c) čoho sa sťažovateľ domáha.

d) vo vzťahu ku konkrétnemu poisteniu, číslo tohto poistenia.


Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu alebo názov a sídlo ak ide o právnickú osobu, je považovaná za anonymnú.
Anonymná sťažnosť sa vybavuje iba prípade, ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis.

Lehoty na vybavenie sťažnosti

Poisťovňa je oprávnená vyžadovať od sťažovateľa poskytnutie ďalších informácií a podkladov potrebných na vybavenie sťažností.

Poisťovňa sťažnosť posúdi v lehote 30 dní od jej doručenia. V odôvodnených prípadoch môže poisťovňa lehotu na vyjadrenie k sťažnosti predľžiť na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom v takom prípade sťažovateľovi oznámi dôvody predľženia lehoty. O spôsobe vybavovania sťažnosti bude sťažovateľ písomne upovedomený.


Ďalšie možnosti riešenia sťažností


Sťažovateľ sa môže obrátiť so svojou sťažnosťou na orgán dohľadu nad poisťovníctvom a finančným sprostredkovaním, ktorým je Národná banka Slovenska.
Týmto postupom nie je dotknuté právo sťažovateľa domáhať sa ochrany svojich práv a právom chránených záujmov na príslušnom súde.