Poistné udalosti

Pre nahlásenie poistnej udalosti je potrebné vyplniť príslušné tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“,

 podpísať ho a zaslať na adresu poisťovne spolu s požadovanými dokladmi na ňom uvedenými.

V prípade, ak sa jedná o poistnú udalosť zdravotného charakteru spôsobenú chorobou, je potrebné

druhú stranu tohto oznámenia (“Informácia o zdravotnom stave poisteného”) odovzdať na vyplnenie

praktickému lekárovi poisteného.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať písomne alebo telefonicky na tel. č. 02/5824 0011, voľba č.1

Kontaktná adresa poisťovne:
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava

 

Univerzálne tlačiva:

Tlačivo pre poistenie s asistenčnými službami pre klientov VÚB:

Oznámenie o poistnej udalosti - Poistno asistenčné služby

 

Tlačivo pre poistenie s asistenčnými službami pre klientov Cetelemu:

Oznámenie o poistnej udalosti - Poistno asistenčné služby

Akútny chirurgický zákrok

Tlačivo pre poistenie krádeže zakúpeného tovaru pre klientov Cetelemu:

Oznámenie o poistnej udalosti - Krádež zakúpeného tovaru

Oznámenie poistnej udalosti úrazová hospitalizácia a rekonvalescencia poisteného

Oznámenie udalosti zneužitia platobnej karty

 

Tlačivo pre poistenie Zneužitie karty, strata-krádež karty vrátane dokladov,
kľúčov, peňaženky, tašky, hotovosti: MBK9010  klientov mBank

Oznámenie poistnej udalosti - Zneužitie karty, strata-krádež karty vrátane dokladov, kľúčov, peňaženky, tašky, hotovosti: MBK9010

Elektrosped  (Hej.sk / Datart) - Tlačivá pre poistenie bielej a čiernej techniky:

Oznámenie o poistnej udalosti - poistenie nahodného poškodenia a predĺženej záruky

Oznámenie o poistnej udalosti - krádež tovaru

Tlačivá pre poistenie bielej a čiernej techniky:

Oznámenie o poistnej udalosti - Poistenie náhodného poškodenia a predlženej záruky

Protokol o predbežnej obhliadke

 Tlačivo k poistným udalostiam pre klientov Orange:

Oznámenie poistnej udalosti - Náhodné poškodenie alebo zničenie mobilného telekomunikačného zariadenia (MZ)

Oznámenie poistnej udalosti – Krádež mobilného telekomunikačného zariadenia (MZ)

Tlačivo k poistným udalostiam pre klientov SLSP:

Poistenie zakúpeného tovaru pre držiteľov kreditných kariet SLSP

Poistenie odcudzenia mobilných zariadení (MZ)

Poistenia osobných veci a nehôd domácnosti

Poistenie vecí osobnej potreby a karty SLSP

Pracovná neschopnosť

Strata zamestnania

Poistenie hospitalizácie

Tlačivo k poistným udalostiam pre klientov Exisport:

Oznámenie o poistnej udalosti - Exisport