Často kladené otázky

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. spolupracuje pri poskytovaní svojich poistných produktov s bankami, finančnými inštitúciami, lízingovými spoločnosťami, predajcami bielej a čiernej techniky a inými spoločnosťami.

 

 

 

Poistné produkty si klienti nedojednávajú priamo v poisťovni, ale na predajných miestach partnerských spoločností. Aj samotná platba poistného prebieha cez partnerskú spoločnosť. Častokrát spolu so splátkou úveru alebo lízingu. Poistenie sa uzatvára rýchlo a jednoducho bez zbytočných formalít.

Akými právnymi dokumentmi sa riadi poistenie (poistná zmluva)?

Poistenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým Hlavou XV. Občianskeho zákonníka, ďalej Všeobecnými poistnými podmienkami prípadne Zmluvnými dojednaniami konkrétnej poistnej zmluvy.

Kde sa môžem poistiť?

Keďže sme špecializovanou poisťovňou, ktorej produkty vhodne dopĺňajú produkty iných spoločností, poistenie Vám bude ponúknuté niektorým z našich obchodných partnerov (napr. banky, spoločnosti splátkového predaja, lízingové spoločnosti), pokiaľ ste jeho klientom.

Aké podmienky musím spĺňať aby som mohol byť poistený?

Konkrétne podmienky závisia od druhu poistenia, o ktoré máte záujem a sú uvedené v príslušnej poistnej zmluve alebo v poistných podmienkach. Jedná sa predovšetkým o vekové, zdravotné a profesné podmienky, ktoré musíte spĺňať k dátumu podpisu zmluvy.

Som živnostník, môžem sa poistiť pre prípad straty zamestnania?

Pre prípad straty zamestnania sa môže poistiť iba zamestnanec v trvalom pracovnom pomere, služobnom pomere, štátno-zamestnaneckom alebo obdobnom pomere. Živnostník si nemôže poistiť stratu zamestnania, nakoľko nespĺňa profesné podmienky pre vznik poistenia a podmienku straty zamestnania definovanú vo Všeobecných poistných podmienkach.

Akým spôsobom môžem platiť poistné?

Vo všeobecnosti spôsob platenia poistného stanovuje poistná zmluva. Pokiaľ je Vám poistenie ponúknuté niektorým z našich obchodných partnerov ako doplnková služba k nimi poskytovanému produktu, spravidla je platba poistného uhrádzaná spoločne s platbou za produkt obchodného partnera (napr. spoločne so splátkou úveru, lízingu a pod.).

Čo mám robiť v prípade poistnej udalosti?

V prípade vzniku poistnej udalosti je potrebné ju nahlásiť poisťovni.  Pre nahlásenie poistnej udalosti je potrebné vyplniť tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“. Toto tlačivo Vám zašleme, ak nás telefonicky kontaktujete na tel. č. 02/5824 0011, hlasová voľba č.1 alebo si ho stiahnete zo sekcie Informácie pre klienta/Nahlásenie poistnej udalosti. Toto tlačivo  vyplníte, podpíšete a zašlete ho na adresu poisťovne spolu s požadovanými kópiami dokladov, ktoré sú na príslušnom tlačive uvedené. V prípade, ak sa jedná o poistnú udalosť zdravotného charakteru spôsobenú chorobou, je potrebné na to určenú stranu tlačiva odovzdať na vyplnenie Vášmu praktickému lekárovi.

Čo bude za mňa v prípade poistnej udalosti poisťovňa finančnej spoločnosti uhrádzať?

To záleží od druhu poistnej udalosti. Napríklad pri pracovnej neschopnosti alebo strate zamestnania sa obvykle uhrádzajú splátky úveru, ku ktorému je poistenie uzatvorené. V prípade smrti alebo trvalej invalidity sa obvykle uhrádza zostávajúca časť nesplateného finančného záväzku.

Čo sa stane so splátkami úveru, ktoré som už finančnej inštitúcii uhradil sám a uhradila ich aj poisťovňa z titulu poistnej udalosti?

Toto závisí od Vašej zmluvy o úvere – zväčša banka takéto splátky považuje za „predplatené“ alebo Vám ich ako preplatok vráti. V daných prípadoch sa treba obrátiť na predmetnú finančnú inštitúciu.

Komu vyplatíte poistné plnenie?

Poistné plnenie je vyplácané oprávnenej osobe podľa uzatvorenej poistnej zmluvy, t.j. buď spoločnosti, u ktorej máte finančný záväzok alebo na účet poisteného.

Je potrebné splácať finančný záväzok po nahlásení poistnej udalosti?

Áno, nahlásením poistnej udalosti povinnosť splácať finančný záväzok (napr. úver, lízing) automaticky nezaniká. Poisťovňa musí najprv nahlásenú udalosť posúdiť a v prípade, keď rozhodne o výplate poistného plnenia, bude splátky v zmluvne dojednanom rozsahu uhrádzať za Vás.