OSOBNÉ A RODINNÉ POISTENIE

 

Osobné a rodinné poistenie

Úrazové poistenie

 

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie má zabezpečiť finančnú kompenzáciu poistenému príp. oprávnenej osobe

 • v prípade hospitalizácie následkom úrazu
 • v prípade trvalej invalidity v dôsledku úrazu
 • v dôsledku smrti následkom úrazu

Jednotlivé poistné riziká môžu byť poskytované partnerskými spoločnosťami Poisťovne Cardif Slovakia samostatne i v kombinácii s inými poistnými rizikami ako napr. pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania.

V prípade krytia rizika úrazovej hospitalizácie, poistený má nárok na poistné plnenie za každý deň trvania hospitalizácie, ktorá trvá minimálne stanovený počet dní (napr. 3 dni)

Pri vzniku poistnej udalosti z titulu trvalej invalidity alebo smrti poisteného, dochádza k výplate jednorazového plnenia alebo k plneniu viacerými splátkami.

Presné podmienky poistenia jednotlivých rizík sú uvedené v konkrétnych Všeobecných poistných podmienkach.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie slúži na ochranu poistených klientov pred vysokými finančnými výdavkami pri neočakávaných ochoreniach alebo úrazoch v zahraničí.

Poistenie je ponúkané najmä ako súčasť alebo ako doplnková služba k bežným účtom alebo platobným kartám v partnerských finančných inštitúciách.

Cestovné poistenie povinne zahŕňa ako svoju súčasť:

 • poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby (náklady na ošetrenie a iné lekárske služby, ktoré sú nevyhnutné k liečbe poisteného klienta v zahraničí

k tomuto poisteniu sa môžu pridať ďalšie pripoistenia, napr.:

 • smrť úrazom, trvalé následky úrazom a hospitalizácia
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • zabezpečenie kaucie a právnej pomoci v zahraničí
 • poistenie batožiny a dokladov
 • poistenie storna zájazdu
 • poistenie prerušenia zájazdu
 • privolanie opatrovníka

Samostatne je možné poisťovať aj záchranu poisteného v slovenských horách.

Pomoc svojim klientom v zahraničí zabezpečuje Poisťovňa Cardif Slovakia prostredníctvom asistenčnej služby Europ Assistance. Slovensky alebo česky hovoriaci operátori sú Vám k dispozícií 24 hodín denne, 7 dní v týždni.